Chemie potravin a bioaktivních látek

Témata diplomových prací pro akademický rok 2016/2017

Témata diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Informace ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2015/2016:

Státní závěrečné zkoušky proběhnou 8.6.2016, harmonogram PDF

Termín předobhajob diplomových prací - středa 18. 5. 2016 od 9 hodin, zasedací místnost 230/U15. Doba pro přednesení výsledků je 15 minut. Studenti budou vystupovat v abecedním pořadí. Pro skutečné obhajoby a SZZ bude vydán časový rozpis následně.

Pokyny studentům pro vyplnění dokumentu "Podklad pro zadání diplomové práce" DOC

Postup při uzavírání posledního ročníku studia .PDF

Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2015/2016 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) .PDF

Okruhy otázek pro Státní závěrečné zkoušky magisterského studia Chemie a technologie potravin:
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; povinný předmět: Chemie organických sloučenin .PDF
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; volitelný předmět: Syntéza a struktura organických látek .PDF
  • studijní obor Chemie potravin a bioaktivních látek; volitelný předmět: Analýza a hodnocení potravin .PDF
  • studijní obor Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky a Chemie potravin a bioaktivních látek; povinný předmět: Chemie a technologie potravin .PDFTémata diplomových prací pro akademický rok 2014/2015
Přehled diplomových prací 2013/2014  PDF
Přehled diplomových prací 2012/2013 .PDF


Studenti 2. a 3. ročníku FT UTB

Rozhodujete se, jak pokračovat v magisterském studiu?
Nabízíme Vám studijní obor magisterského studia

Chemie potravin a bioaktivních látek

navazující na bakalářský studijní program Chemie a technologie potravin. Tento nový studijní obor je realizován od akad. roku 2008/2009 a jeho garantem je Ústav chemie FT UTB.
Nový obor je určen především těm studentům, kteří mají zájem o prohloubení svých znalostí z organické chemie a biochemie, ale i o získání nových znalostí mimo jiné v oblasti farmakochemie, potravinových přísad a doplňků, organické syntézy, přírodních heterocyklických sloučenin, separačních metod a metod studia struktury molekul. Také pro ty, kteří mají zájem o práci v laboratoři, které je věnován ve studijním plánu značný časový prostor. "Čichnete" si i k excelentnímu výzkumu, který je Ústavu chemie realizován v rámci grantů. Podrobný studijní plán oboru je zveřejněn na www stránkách Ústavu chemie. Jeho absolvování je dobrým odrazovým můstkem k zahájení doktorského studia nebo k uplatnění v praxi v průmyslových, výzkumných, ale i obchodních organizacích zejména v oblasti potravinářství, farmacie, potravinových doplňků a bioaktivních látek.
Podmínkou pro přijetí studentů do tohoto magisterského studijního oboru je absolvování předmětů Organická chemie II a Bioorganická chemie ve třetím ročníku bakalářského studia.
Přijetí ke studiu není omezeno jen na absolventy bakalářského studia Chemie a technologie potravin, ale přivítáme i případné zájemce z řad absolventů jiných bakalářských studijních programů.
Žádáme všechny, kteří se zajímají o studium tohoto magisterského oboru, aby se přihlásili co nejdříve u doc. Kafky (i e-mailem).

Studijní plány oboru Chemie potravin a bioaktivních látek