Tematické okruhy ke zkoušce z předmětu Obecná a anorganická chemie (T1AC, TQAC)

v zimním semestru akademického roku 2018/2019

Studenti si ke zkoušce vylosují vždy jeden okruh z oddílu A a jeden okruh z oddílu B.

Oddíl A - obecná chemie

1.       Základy atomistické teorie – zákon stálého složení, zákon násobných poměrů hmotnostních, relativní atomové hmotnosti, Avogadrův zákon, Avogadrova hypotéza (dvouatomové molekuly plynných prvků).

2.       Faradayovy zákony elektrolýzy, elementární elektrický náboj, elektron, Avogadrova konstanta (vzájemné vztahy).

3.       Stavba atomu, Rutherfordův model, elementární částice, nuklidy, isotopy.

4.       Atomová spektra, Bohrův model atomu vodíku, vlnová mechanika - De Broglieův vztah, Schrödingerova rovnice, atomové orbitaly, Pauliův princip.

5.       Elektronové konfigurace izolovaných atomů v základním stavu, pravidlo  n+l , Hundovo pravidlo, periodická soustava prvků.

6.       Ionizační energie atomu, elektronová afinita, základy teorie iontové a kovalentní vazby, teorie elektronových oktetů, strukturní elektronové vzorce.

7.       Teorie molekulových orbitalů, vazby σ a π, prostorové uspořádání atomů v molekule, hybridizace atomových orbitalů.

8.       Polární kovalentní vazba, elektronegativita, zlomek iontovosti vazby.

9.       Vodíková vazba, Van der Waalsovy síly.

10.    Delokalizace π vazeb, kovová vazba, vlastnosti kovů.

11.    Oxidačně-redukční reakce, kvantitativní vztahy v elektrolýze, příklady využití elektrolýzy.

12.    Kinetika chemických reakcí, chemické rovnováhy, katalýza.

13.    Elektrolytická disociace, součin rozpustnosti, Arrheniova a Brønstedova teorie kyselin a zásad.

14.    Kyselost a zásaditost vodných roztoků, disociační konstanty kyselin a zásad.

15.    Lewisova teorie kyselin a zásad, komplexní sloučeniny, stabilita komplexních sloučenin.

Oddíl B - anorganická chemie

1.       Distribuce atomů prvků ve vesmíru a na Zemi.

2.       Vodík a jeho sloučeniny. Metody výroby a laboratorní přípravy vodíku.

3.       Kovy 1. a 2. skupiny a jejich sloučeniny. Principy výrob a hlavní využití hydroxidů sodného a draselného, hořčíku, vápna a sádry.

4.       Bor, hliník a jejich sloučeniny, princip výroby hliníku a jeho význam.

5.       Uhlík a jeho sloučeniny. Principy výrob a hlavní využití sody, karborunda a karbidu vápenatého.

6.       Křemík a jeho sloučeniny. Principy výrob a význam křemíku, anorganického skla, a cementu.

7.       Germanium, cín, olovo a jejich sloučeniny. Principy výrob a hlavní využití jmenovaných prvků.

8.       Dusík, fosfor a jejich sloučeniny. Principy výrob a význam dusíku, amoniaku a kyseliny dusičné.

9.       Kyslík, oxidy, základní pojmy z technologie vody, peroxidy, hyperoxidy a ozonidy. Principy výrob peroxidu vodíku.

10.    Síra a její sloučeniny. Princip výroby kyseliny sírové.

11.    Halogeny a jejich sloučeniny. Princip výroby chloru.

12.    Titan, vanad, chrom a mangan – jejich získávání a význam. Chemie sloučenin chromu a manganu.

13.    Železo, kobalt, nikl a jejich sloučeniny. Princip výroby surového železa a ocelí.

14.    Kovy 11. a 12. skupiny a jejich sloučeniny.

15.    Platinové kovy, jejich chemické vlastnosti a význam. Vzácné plyny a jejich sloučeniny.

Ve Zlíně 17. 9. 2018

                                                                                                                       Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

                                                                                                                                     garant předmětu