Lidé

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ÚSTAVU

1 profesor
2 docenti
5 odborných asistentů
1 lektor
3 techničtí a administrativní pracovníciPEDAGOGICKÁ ČINNOST ÚSTAVU

Ústav chemie (ÚCH), který byl zřízen jako samostatný ústav od 1. dubna 2006, byl dříve součástí Ústavu potravinářského inženýrství a chemie. Pracovníci ÚCH zabezpečují výuku v oblasti obecné, anorganické, organické a technické chemie pro všechny obory bakalářského studia na Fakultě technologické. Výuku v magisterském studiu ÚCH zabezpečuje v oboru Chemie potravin a bioaktivních látek . Ústav také zajišťuje Krajské kolo chemické olympiády středních škol.

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.
 • Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska
  • Příprava nových derivátů chinolindionů
  • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
  • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

 • Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky
  • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
  • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
  • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 • Výzkumná skupina Dr. Roberta Víchy
  • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
  • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
  • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
  • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
  • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích


Ústav je zapojen do činnosti v rámci:
 České chemické společnosti
 International Society of Heterocyclic Chemistry
 České společnosti průmyslové chemie

Spolupráce s tuzemskými institucemi:
 Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
 Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 Fakulta chemické technologie Univerzity Pardubice
 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice-Rybitví

Spolupráce se zahraničními institucemi:
 Fakulta chemie a chemické technologie, Univerzita Ljubljana, Slovinsko
 Fakulta chemie, Univerzita Graz, Rakousko