Výuka

Nauka o zboží (PNOZB) - laboratorní část


Výuka bude probíhat jedenkrát v semestru v laboratoři 207/U15. Kapacita laboratoře je pouze 10 studentů. Jsou vypsány 2 termíny od 8h od do 20 hod (přihlaste se ve STAGu), datum konání je uveden v poznámce .
Harmonogram dne .DOC.
Je nutné, abyste si zvolili jeden z těchto termínů do 10.2. Pokud jeden termín bude obsazen, budete se muset zapsat do zbývajícího volného. Kolidující výuka Vám bude omluvena.

Do laboratoří si přineste kalkulačku a kdo má, může si přinést laboratorní plášť (není povinný). Oblečení a obuv - obnošené, starší, ne drahé, neboť může dojít k jejich poškození, doporučují se přezůvky.
Budete provádět pouze tři vybrané skupiny laboratorních úloh z šesti (viz níže), úlohy se budou přidělovat náhodným výběrem v den konání, návody k úlohám dostanete na místě.
  • 1. skupina úloh .DOC
  • 2. skupina úloh .DOC
  • 3. skupina úloh .DOC
  • 4. skupina úloh .DOC
  • 5. skupina úloh .DOC
  • 6. skupina úloh .DOC
Pokyny k vypracování protokolů:
  • Dvojice odevzdá jednu společnou sadu vytištěných protokolů (vypracovaných elektronicky - Word, Excel atd.) + originální ručně psané, vyučujícím podepsané výsledky měření do konce března osobně M.Kovářovi (U15).
  • Skupina úloh (viz výše) se skládá většinou ze tří jednotlivých úloh (někdy i dvou nebo čtyř - u 4. a 6. skupiny). Z každé jednotlivé úlohy bude vypracován samostatný protokol, bude obsahovat úvod, princip stanovení (zkopírujte ze souborů uvedených výše), naměřené výsledky, výpočty a zpracování výsledků (grafy, tabulky), vyhodnocení a závěr, využijte pokynů z výše uvedených souborů 1uloha, 2uloha ..... Postupy neuvádějte (jelikož jsou popsány v návodu, který Vám byl poskytnut v laboratoři)
  • Pokud se u protokolů různých dvojic vyskytnou stejné naměřené hodnoty, nebudou takové protokoly uznány. Proto každá dvojice s protokoly odevzdá i originální ručně psané výsledky měření z laboratoře podepsané vyučujícím, které pak musí souhlasit s měřeními uvedenými v protokolech.
Za absolvování laboratoře celkem můžete získat max 50 bodů, které se Vám započtou do celkového hodnocení předmětu Nauka o zboží, minimální počet bodů je 26. Pokud získáte méně jak 26 bodů, nebude udělen zápočet.


Pravidla laboratoře .DOC
Učební texty:
Laboratorní postupy .DOC
Laboratorní sklo a jeho použití .DOC