Témata diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

 

1.

Studium syntézy adamantanem substituovaných purinových ribonukleosidů.

Anotace:  V rámci diplomové práce budou studovány a optimalizovány reakční podmínky vedoucí k syntéze purinových ribonukleosidů, tedy sloučenin vykazujících řadu velmi zajímavých biologických účinků. Po optimalizaci reakčních podmínek bude připravena série doposud nepopsaných ribonuklesidů obsahujících ve své struktuře adamantanový motiv. Struktura všech připravených sloučenin bude určována pomocí metod strukturní analýzy (NMR, IR, MS).

Vedoucí:  Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

Student:  Bc. Vladimír Kroupa

 

2.

Syntéza nových derivátů chinazolinu s indolovým uskupením v molekule.

Anotace:  V rámci diplomové práce budou provedeny pokusy o využití N-(α-ketoacyl)anthranilových kyselin k přípravě 2-(indol-2-yl)chinazolin-4-onů, které představují sloučeniny příbuzné chinazolinovým alkaloidům vykazujícím zajímavé účinky na živé organismy. Bude vyzkoušen postup spočívající v převedení výchozích kyselin na amidy a jejich následné přeměně na cílové sloučeniny za podmínek Fischerovy indolové reakce. V případě selhání tohoto postupu, budou výchozí kyseliny převedeny popsaným postupem na odpovídající 2-(indol-2-yl)benzo[d][1,3]oxazin-4-ony, s nimiž budou provedeny pokusy o převedení na cílové sloučeniny reakcí s aminy. Jinými možnými produkty uvedených reakcí jsou substituované N-(2-karbamoylfenyl)-indol-2-karboxamidy, které jsou také zajímavé jak z hlediska chemické reaktivity, tak z hlediska jejich potenciálních aplikací. Podle možností budou vybrané připravené sloučeniny podrobeny dostupným testům biologické aktivity.

Vedoucí:  doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

Student:  Bc. Sylvie Jurečková

 

3.

Reakce 3-chlorchinolin-2,4-dionů s aminoalkoholy a diaminy.

Anotace:  V rámci diplomové práce budou provedeny experimenty zaměřené na reakci vybraných 3-chlorchinolin-2,4-dionů s různými alifatickými i aromatickými diaminy a aminoalkoholy s cílem připravit sloučeniny se 3 anelovanými kruhy. Je předpoklad, že tyto látky by mohly v kyselém prostředí přesmykovat za tvorby 3-spiroindolinonů, u nichž se dá očekávat biologická aktivita. Všechny připravené sloučeniny budou charakterizovány pomocí infračervených, NMR a hmotových spekter.

Vedoucí:  Prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.

Student:  Bc. Hana Křemenová

 

4.

Příprava nesymetrických bisimidazoliových solí.

Anotace:  Bisimidazoliové soli představují zajímavé hostující molekuly pro supramolekulární agregáty s cyklodextriny a kukurbiturily. Struktura vazebného místa pak zásadním způsobem ovlivňuje geometrii a zejména stabilitu komplexu. Cílem práce je připravit bisimidazoliové soli se dvěma vazebnými místy odlišné struktury a prozkoumat jejich vazebné možnosti metodami titrační kalorimetrie, hmotnostní spektrometrie a nukleární magnetické resonance.

Vedoucí:  Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

Student:  Bc. Heda Surmová

 

5.

Syntéza hostů pro supramolekulární systémy na bázi kubanu.

Anotace:  Jedny z nejstabilnějších supramolekulárních komplexů syntetických hostů a hostitelských molekul tvoří kukurbit[7]uril a kationtové deriváty klecových uhlovodíků adamantanu, diamantanu a bicyklo[2.2.2]oktanu. Dosud neprozkoumané jsou obdobné deriváty, tedy amoniové či imidazoliové soli, odvozené od dalšího zajímavého uhlovodíku kubanu. Cílem práce je připravit disubstituovaný derivát kubanu vhodný pro následnou syntézu dikationtových hostů a průzkum supramolekulárního chování finálních hostujících molekul.

Vedoucí:  Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

Student:  Kristýna Jelínková