Témata diplomových prací pro akademický rok 2016/2017

 

1.

Syntéza pyrollo[2,3-d]pyrimidinů s adamantanovým skeletem.

Anotace:  Pyrollo[2,3-d]pyrimidiny, známé také jako 7-deazapuriny, lze zařadit do skupiny látek, které jsou v chemii léčiv často nazývány jako tzv. purinové bioisostery. Tyto typy sloučenin jsou syntetizovány za účelem získání látek s lepším farmakologickým profilem, ve srovnání s původní strukturou. V rámci diplomové práce bude provedena série experimentů, jejichž cílem bude připravit sérii disubstituovaných pyrollo[2,3-d]pyrimidinů s doposud nepopsanou strukturou. Připravené sloučeniny budou charakterizovány pomocí běžně používaných instrumentálních metod (IČ, MS, NMR)..

Vedoucí:  Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

Student:  Bc. Filip Zatloukal

 

2.

Příprava 4-propargyl-3,4-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2,5-dionů a studium jejich možných isomerizací.

Anotace:  V rámci diplomové práce bude z 3-chlorchinolin-2,4(1H,3H)-dionů již dříve prověřeným postupem připravena série šesti 3-propargylaminochinolin-2,4(1H,3H)-dionů, které budou podrobeny bazicky indukovaným intramolekulárním přesmykům za vzniku derivátů titulních sloučenin, jejichž struktura bude potvrzena běžnými metodami instrumentální analýzy, jako jsou nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie a infračervená spektroskopie. V závislosti na zbylém čase do odevzdání diplomové práce, budou hledány vhodné reakční podmínky konverze izolovaných 4-propargyl-3,4-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2,5-dionů na isomerní 3H-benzo[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepin-5,11(10H,11aH)-diony.

Vedoucí:  Ing. Roman Kimmel, Ph.D.

Student:  Bc. Adéla Lajdová