Výuka

Základy technické chemie (A1T)Výsledky písemných prací XLS
Obsah průběžných písemných prací ZS 2018

1. písemná práce 1.11.2018, 15 hod, posluchárna 003/U15 :
názvosloví - prvky, binární sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy), kyanidy, hydroxidy, kyseliny, soli a hydrogensoli kyselin, hydráty solí, některé binární sloučeniny vodíku,
výpočty: molární hmotnost, látkové množství a hmotnost čistých látek, hustota roztoků, hmotnostní zlomek
příklady k procvičení DOC

2. písemná práce 22.11.2018, 15 hod, posluchárna 002/U15:
názvosloví anorg. sloučenin: kationty a anionty
názvosloví org. sloučenin: alkany, alkeny, alkyny, i cyklické, aromatické uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy
stavová rovnice ideálního plynu - výpočty látkového množství, objemu a hmotnosti plynu
příklady k procvičení DOC

3. písemná práce 13.12.2018 15 hod, posluchárna 002/U15:
názvosloví aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin, esterů a etherů
výpočty z rovnic chemických reakcí - výpočty látkového množství a objemu plynů
výpočet pH z definice pH
příklady k procvičení DOC
Studijní materiály

Chemie obecná  .PDF
Základy chemie (skripta v PDF, VSCHT Praha)
Kyselost a zásaditost (otázka č A7).PDF
Chemické reakce (otázka č A11, A12).PDF
Galavanické články (část otázky č A9).PDF
Kafka S.: Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie on-line
Kafka S.: Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie. 3. vydání, UTB, Zlín, 2006. (skripta)
Některé reakce kyselin a jejich solí: kyseliny.doc
Chemická rovnováha: chemrov.doc
Výpočty pH: ph.doc
Elektrolýza: DOC
Mnemotechnická pomůcka pro zapamatováni periodické soustavy prvků: mnemo.doc
Periodická soustava prvků:   HTML  /  PDF

Názvosloví:
Některé zásady pro psaní vzorců
Názvosloví anorganických sloučenin (binární sl., kyseliny, soli): nazvoslovi.doc
Triviální názvy některých anorganických sloučenin: mineral1.doc
Uhlovodíky uhlovodiky.doc
Halogenderiváty halogenderivaty.doc
Alkoholy a fenoly alkohol.doc
Aminy, amoniové soli, nitrosloučeniny a nitrososloučeniny aminnitro.doc
Karboxylové kyseliny a estery karboxyl.doc